Jaap Kap en Ab Reitsma geven aan dat het bestuurlijk overleg over de lasten en lasten voor inwoners van de Oostpolder niet tot concrete overeenstemming heeft geleid.

Bewoners van Emshaven hebben al jaren last van visuele, licht- en geluidsoverlast. Deze kosten zullen verder stijgen bij plannen om de Oostpolder uit te breiden.

De onderhandelingen tussen beheerders en bewonersvertegenwoordigers BBE (Best Interests First) hebben tot nu toe onvoldoende resultaat opgeleverd. Bestuurders konden of wilden geen concrete afspraken maken. Afspraken die zorgen voor meer balans tussen lasten en baten.

De partijen kwamen overeen een werkgroep op te richten met de (bestaande) industrie om maatregelen ter beperking van de zichtbaarheid, licht- en geluidsoverlast te onderzoeken, coördineren en implementeren. De directeuren weigerden echter deel te nemen aan het milieufonds en de verhuisvergoeding.

Verplichte jaarlijkse bijdragen

Het Milieufonds is bedoeld als een lokaal beheerd fonds, gefinancierd door verplichte jaarlijkse bijdragen van nieuwe bedrijven en windparken. Dit heeft geresulteerd in een reële verbetering van de levenskwaliteit van de omwonenden.

BBE stelt voor om zich aan te sluiten bij de Gedragscode Acceptatie en Participatie Windenergie op land, ondertekend door onder meer Windenergie Vereniging Nederland, Greenpeace en Milieudefensie. Deze ‘best practice’ wordt momenteel met succes toegepast bij windenergieprojecten in Nederland.

BBE biedt verhuiscompensatie aan omwonenden die het gebied willen verlaten. Deze (objectief vast te stellen) vergoeding is gebaseerd op een eventuele waardevermindering van de woning plus een redelijke vergoeding voor verhuis-, aankoop- en renovatiekosten. BBE is van mening dat dit niet alleen redelijk is, maar ook voorkomt dat mensen vanwege hoge financiële drempels niet kunnen vertrekken;

Deflatie en precedentwerking

De reden die directeuren gaven om niet deel te nemen aan de verhuiscompensatie was om een ​​uittocht te voorkomen en een precedent te scheppen. Deze redenen zijn in wezen ontoereikend en laten ook zien dat de belangen van de burgers niet op de eerste plaats komen. Dit is precies het doel van het benoemen van vertegenwoordigers.

Luiheid kan worden voorkomen door de kwaliteit van leven te verbeteren. Door lasten en voordelen in evenwicht te brengen. Door ervoor te zorgen dat mensen intrinsiek gemotiveerd willen blijven. Het mag het financieel niet onmogelijk maken om te vertrekken.

Wat betreft mogelijke precedenten. De primaire aanpak moet zijn om het goede te doen voor de burgers. Als dit een precedent schept, is dat geweldig. Immers: een goed voorbeeld leidt tot goede volgers.

Eén van de conclusies van de parlementaire onderzoekscommissie naar de gaswinning in Groningen was dat “regiobestuurders de belangen van de Groningers niet echt kunnen behartigen”. In het geval van de Oostpolder lijkt de geschiedenis zich te herhalen.

Jaap Kap, Dorpsbelang Oudeschip
Ab Reitsma, Adviseur Dorpsbelangen
Namens BBE (Best Interests First) OostpolderSource link