Bewoners van Emshaven hebben al jaren last van visuele, licht- en geluidsoverlast. Deze kosten zullen verder stijgen bij plannen om de Oostpolder uit te breiden. Omwonendenbelangenorganisatie Residents First (BBE) is teleurgesteld over de uitkomst van de onderhandelingen met beheerders tot nu toe.

“Beheerders kunnen of willen geen concrete afspraken maken”, zeggen bewonersvertegenwoordigers in een spoedbrief. Afspraken die zorgen voor meer balans tussen lasten en baten.”

Beide partijen kwamen overeen werkgroepen op te richten met de (bestaande) industrie om maatregelen te coördineren en uit te voeren om de negatieve gevolgen van zichtbaarheid, licht- en geluidsvervuiling te onderzoeken. “De beheerders weigerden echter mee te doen aan milieufondsen en verhuiscompensaties”, zegt Jaap Kap van Dorpsbelangen Oudeschip. BBE Oostpolder is een commissie die ruim een ​​jaar geleden is opgericht door de dorpsbelangenorganisaties Oudeschip en Spijk.

Het Milieufonds is bedoeld als een lokaal beheerd fonds, gefinancierd door verplichte jaarlijkse bijdragen van nieuwe bedrijven en windparken. Dit heeft geresulteerd in een reële verbetering van de levenskwaliteit van de omwonenden.

BBE stelt voor om zich aan te sluiten bij de Gedragscode Acceptatie en Participatie Windenergie op land, ondertekend door onder meer Windenergie Vereniging Nederland, Greenpeace en Milieudefensie. “Deze ‘best practice’ wordt momenteel met succes toegepast bij windenergieprojecten in Nederland”, aldus BBE.

Schadevergoeding sloop

BBE biedt verhuiscompensatie aan omwonenden die het gebied willen verlaten. Deze (objectief vast te stellen) vergoeding is gebaseerd op een eventuele waardevermindering van de woning plus een redelijke vergoeding voor verhuis-, aankoop- en renovatiekosten. BBE is van mening dat dit niet alleen redelijk is, maar ook voorkomt dat mensen vertrekken omdat de financiële drempel te hoog is. “De huidige vangnetplannen zijn jammerlijk ontoereikend.”

“De redenen die de directeuren aanvoeren om niet mee te doen aan de verhuiscompensatie zijn bedoeld om de uittocht te voorkomen en een precedent te scheppen. Deze redenen zijn onvoldoende van aard en laten zien dat ze de belangen van de burgers niet op de eerste plaats stellen. Dit is het doel van het benoemen van volksvertegenwoordigers .

BBE gelooft dat nietsdoen kan worden voorkomen door de kwaliteit van leven te verbeteren. ‘Door lasten en voordelen met elkaar in evenwicht te brengen. Door ervoor te zorgen dat mensen intrinsiek gemotiveerd willen blijven. Het mag het financieel niet onmogelijk maken om te vertrekken.

In termen van mogelijke precedenten is de BBE van mening dat “de eerste aanpak zou moeten zijn om het goede te doen voor de burgers”. Als het bedoeld is om een ​​precedent te scheppen, is dat prima: een goed voorbeeld leidt tot goede dingen om te volgen.Source link