De provincie Groningen moet opnieuw haar huiswerk doen over de geplande uitbreiding van de Emshaven en de Oostpolder. Hierdoor wordt de definitieve besluitvorming met zes maanden uitgesteld.

Dit blijkt uit de aanbevelingen van de Nationale Milieueffectrapportagecommissie woensdag. Volgens de MER-commissie hebben de provincies en gemeenten van Het Hogeland onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen van de uitbreiding voor de natuur en de volksgezondheid.

Het milieueffectrapport moet belangrijke punten toevoegen

De milieueffectenrapportage over de opname van 600 hectare Oostpolder in het Eemshavengebied moest op veel punten worden aangevuld. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de impact van bredere Natura 2000 beschermde gebieden op natuur en water.

Ook de gezondheidseffecten van geluid en mogelijke schadelijke emissies van bedrijven en windturbines in de Oostpolder moeten beter worden onderzocht. Hetzelfde geldt voor het mogelijke gebruik van gevaarlijke stoffen en de veiligheidsrisico’s van windturbines en mogelijke aardbevingen.

Voor het einde van dit jaar zal er geen besluit worden genomen

Er is geen precieze schatting van hoe lang het onderzoek zal duren. De provincie spreekt van “extra voorbereidingstijd”: de definitieve beslissing van provincie- en gemeenteraden moet hoe dan ook worden uitgesteld tot het einde van het jaar.

De verwachting is dat provinciale en gemeentelijke ambtenaren eind juni een besluit nemen over het Provinciaal Integratieplan (PIP). Die periode is echter niet langer haalbaar.Source link