Oudheid – Het besluit over de ontwikkeling van het Oostpoldergebied is uitgesteld tot eind dit jaar. Oorspronkelijk zouden Provinciale Staten van Groningen en gemeente Het Hogeland het Provinciaal Integratieplan (PIP) vóór eind juni ter besluitvorming aan de Provinciale Staten van Groningen voorleggen. Op basis van tussentijdse aanbevelingen uit het Commissie-MER blijkt echter dat de Milieueffectrapportage Oostpolder op een aantal onderwerpen moet worden aangevuld, hetgeen extra verwerkingstijd zal vergen. Zorg dragen voor alle stakeholders is cruciaal.

Op 24 april heeft de Commissie Milieueffectrapportage een voorlopig advies uitgebracht over de milieueffectenrapportage Oostpolder. Tegelijkertijd heeft het College voor de Leefomgeving ook voorlopige adviezen uitgebracht voor de mer van de deelplannen Eemshaven (gemeente Het Hogeland) en Oosterhorn (gemeente Eemsdelta).

Wat betreft de milieueffectrapportage van de oostelijke polders beveelt de Commissie enkele aanvullingen aan met betrekking tot de effecten op de natuur en de (ecologische) waterkwaliteit, in lijn met de doelstellingen van de Natura 2000 Regionale Richtlijnen en Kaderrichtlijnen Water. en gezondheidseffecten in verband met geluidsvervuiling, luchtemissies en veiligheidsrisico’s veroorzaakt door aardbevingen, windturbines en faciliteiten die gevaarlijke materialen bevatten.

De commissie benadrukt dat het aanvullen van deze informatie essentieel is voor een integrale beoordeling van de milieueffecten. Ook signaleerde de commissie het belang van een consistente aanpak in de inhoud en besluitvorming van het gebiedsplan, vooral op het gebied van geluid.

Vanuit het oogpunt van voorzichtigheid en consistentie wil de provincie de tussentijdse aanbevelingen van de Raad voor de Milieueffectrapportage volgen. De noodzakelijke toevoegingen vergen echter extra verwerkingstijd en consistentie tussen de verschillende bepalingsprocedures. Bovendien zullen de definitieve aanbevelingen van de commissie over wat er moet worden toegevoegd na deze periode verdere verwerkingstijd vergen. Dit betekent dat het geplande besluit over PIP vóór juni 2024 niet meer haalbaar is en nu voor eind dit jaar staat gepland.Source link